Історія

Sample image
    Перші наркологічні ліжка в Житомирській області були відкриті при обласній психіатричній лікарні  № 1 у 1976.р. З цією метою при психіатричному відді­ленні № 4 відкрили 20 ліжок для ліку­вання хворих з хронічним алкоголіз­мом. В 1976 році було відкрито самостій­не наркологічне відділення № 8 при обласній психіатричній лікарні № 1 на 40 ліжок, завідував відді­ленням лікар-психіатр, психотерапевт Михайло Дмитрович Звоніков.
     В 1976 році наркологічне відділення було збільшено до 120 ліжок. В 1979 році організовано два самостійні наркологічні відділення: № 17  - на 75 ліжок, завідував яким лікар М.Д. Звоніков, та відділення № 20  - на 60 ліжок, завідував яким був пси­хіатр В.І. Куракін.
      Наказом відділу охорони здоров'я Житомирського облвиконкому від 02.10.1980 р. організовано обласний на­ркологічний диспансер на базі діючих наркологічних відділень і приміщень, де вони розміщались. Диспансер мав на той час 280 ліжок. Для надання наркологічної до­помоги населенню м. Житомира і Жито­мирського району обласний наркологічний диспансер був закріплений за вказаними територіями. З цією метою із Жи­томирського міськздороввідділу та Жито­мирської ЦРЛ, з діючого штатного роз­пису, штат лікарів середнього і молодшо­го медичного персоналу наркологічних кабінетів було переда­но обласному наркологічному диспансеру.
       В 1984 році при обласному наркологічному диспансері було відкрито 5 відділень на 400 ліжок.
       Головними лікарями обласного наркологічного диспансеру у свій час були такі лікарі:
В.І. Куракін - перший головний лікар облнаркодиспансеру, з 14.09.81 по 29.05.85 pp.
І.П. Пашинін - із 29.05.85 по 14.10.87 pp.. Ларченко О.В. -  виконував обов'язки головного лікаря із 14.10.87 р. по 01.04.89 р.головним лікарем працював Ф.М. Савіцький, із 07.07.89 р. по квітень 2004 року голо­вним лікарем працював A.M. Бех.
      Під керівництвом A.M. Беха при обласному наркологічному диспансері було створено в 1995 році психологіч­ну лабораторію; здійснення заходів з профілактики наркоманії та алкоголізму серед різних груп населення; впро­вадження і розробка нових програм, методів з питань наркології. Завдяки ініціативам A.M. Беха в 1998 році було проведено реформування нарколо­гічної служби та реструктуризацію ліж­кового фонду облнаркодиспансеру. Ство­рено Центр детоксикації на 100 ліжок з палатою інтенсивної терапії на 6 ліжок і Центр психотерапії та психокорекції на 100 ліжок. Запроваджено нові сучасні методики діагностики та лікування наркологічних захворювань.
     З  02.06.2004 року по 10.05.2015 року  заклад очолював Пінський В.Я., під головуванням якого продовжувалася реструктуризація ліжкового фонду, впроваджувалися нові методи лікування.
    З 2015 року по сьогоднішній день заклад очолює Кутишенко Максим Сергійович. Під керівництвом головного лікаря розпочаті масштабні зміни, які направлені на покращення наркологічної допомоги населенню - проводяться капітальні ремонти відділень стаціонару (з метою покращити умови перебування пацієнтів), розроблені локальні клінічні протоколи, які дозволяють надавати медичну допомогу на найвищому рівні. 
      На сьогодні обласний наркологіч­ний диспансер - спеціалізований обла­сний медичний заклад з надання квалі­фікованої наркологічної допомоги на­селенню області, де працюють високо­кваліфіковані лікарі-наркологи, психо­терапевти, психологи та середні медич­ні працівники. Закладом надається повний комплекс лікувальних послуг, направлених на подолання залежностей від вживання психоактивних речовин.
      В 2018 році заклад зазнав процесів реорганізації – до обласного наркологічного диспансеру було приєднано обласний центр боротьби та профілактики з ВІЛ/СНІД – інфекцією та обласний шкірно-венерологічний диспансер. Об’єднаний заклад отримав назву КУ «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ-СНІД – інфекції та шкірно-венерологічні захворювання» ЖОР.
     В 2019 році заклад був реорганізований в комунальне некомерційне підприємство та отримав назву комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний спеціалізований центр» Житомирської обласної ради.